Legal Situation of Knife Throwing in Hungary

Our member János Kohl (who is not a lawyer) wrote the summary below on how he sees the legal situation of knife throwing in Hungary (as of 2014):


The issue is regulated in the following government decree (excerps, regarding knives, are in quotes):

No. 175/2003. (X. 28.) government decree on the “devices particularly dangerous to public safety”.

The special term „throwing knife” is no longer in use in the texts of Hungarian laws. Throwing knives are included in the term „devices particularly dangerous to public safety”.

It is meant to be “a piercing or cutting tool which has a piercing length or cutting edge longer than 8 cm, and (independently of the piercing length or cutting edge) all the throwing stars, switchblades and the apparatuses suitable for the ejection of a piercing, cutting tool or any other object capable of causing body injury (especially an elated bow, crossbow, French knife, harpoon guns, sling, slingshot)”.

“It is prohibited to have/carry a device particularly dangerous to public safety in public places - including the interior of the vehicles in there - as well as on public transport vehicles.”

“The possession or transport of such devices should happen hidden, packed in the normal/usual way for the device in question, disassembled and/or locked in an appropriate container, not accessible to unauthorized persons.”

However, „it is completely prohibited to have/own/carry/sell/buy throwing stars and/or switchblades of any kind,” and it is handled accordingly.

In a word, throwing knives/axes are not more illegal in Hungary than pocket knives with a cutting edge longer than 8 cm, presuming that they are not carried to public places (including the interior/boots of private vehicles!), or if they are, it is made in the appropriate manner (locked). (In special situations, there are other laws to be taken into consideration, too, for example, when camping, you cannot have an axe with you which is heavier than 500 gramms, not even locked!)

So much about how to own/carry your knives. The other problem is: Why? At home, you are free to own/use your throwing knives and to practice/train with them, as you like. At public places, you have to have them locked, even in your own car. However, when controlled/checked, you should not only prove that you have the knives in orderly manner with you, but you must also answer the question: „Why are you carrying them? What is your purpose with them?” The answer should be something like: training for work, sport, preserving traditions, or similar. Even a single throwing star/switchblade present makes your whole activity illegal!

That much about the tools. Another question is the activity itself, that is throwing. You can practice it at home freely, as you wish. It is prohibited at public places, fields, forests, or similar unless you have permission from the owner (private person, municipality, state, whatever).

A késdobálás jogi helyzete Magyarországon

A kérdést a következő kormányrendelet szabályozza (a késekre vonatkozó eredeti részek idézőjelekben szerepelnek):

175/2003. (X. 28.) kormányrendelet “a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről”.

A „dobókés” szakkifejezést a magyar törvények szövegeiben már nem használják. A dobókések „a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök” kategóriájába tartoznak.

Vagyis: “olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli)”.

“Az eszköz birtoklása vagy szállítása más illetéktelen személy számára nem hozzáférhető módon, rejtve, a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben történik.”

Azonban „bármiféle dobócsillag és/vagy rugóskés vásárlása/tartása/birtoklása teljes mértékben tilos,” és ennek megfelelően kezelendő.

Egyszóval, a dobókések/-fejszék semmivel sem illegálisabbak Magyarországon, mint a 8 cm-nél hosszabb vágóéllel rendelkező zsebkések, feltéve, hogy nem visszük azokat nyilvános helyekre (beleértve a magángépjárművek belső tereit/csomagtartóját is!), vagy ha mégis odavisszük, akkor azt megfelelő módon tesszük (elzárva). (Különleges esetekben más törvényeket is figyelembe kell venni, például túrázás közben még elzárva sem vihetünk magunkkal 500 grammnál nehezebb fejszét!)

Ennyit a dobókések birtoklásának/szállításának módjáról. A másik kérdés a miért? Otthon tetszése szerint birtokolhatja/használhatja a dobókéseket, és szabadon gyakorolhat/edzhet velük. Nyilvános helyeken azonban elzárva kell tartania azokat, még a saját kocsijában is. Ellenőrzés/igazoltatás során nem csak azt kell bizonyítania, hogy megfelelő módon tartja magánál a késeket, hanem arra a kérdésre is felelnie kell, hogy: „Miért tartja magánál azokat? Mi a célja velük?” A megfelelő válasz: rendeltetésszerű munkavégzés, sport, hagyományőrző tevékenység, a vadászati törvény hatálya alá tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység, a szokásos életvitel körében használt eszközök, stb. Ne feledje, hogy akár csak egyetlen önnél fellelt dobócsillag/rugóskés is hiteltelenítheti és illegálissá teheti az egész tevékenységét!

Ennyit az eszközökről. Más kérdés maga a tevékenység, vagyis a dobálás. Otthon tetszése szerint gyakorolhatja. Nyilvános helyeken, mezőn, erdőben, stb. alapvetően tilos, hacsak nem rendelkezik a tulajdonos(ok) (magánszemély, önkormányzat, állam, akármi) engedélyével.